صفحه آرشیو

اسرار

اسرار

اسرار پنهان مردان و رازهای مخفی زنان ( از دیدگاه روانشناسی )

مقدمه:تفاوت در انسان امری است که هیچ فردی نمی تواند آن را زیر سوال برد، زیرا یک امر کاملاً بدیهی است .این تفاوت های روحی و معیاری، خود را در غالب سلایق، برخوردها، نگاه ها و حتی نوع صحبت کردن، نشان می دهد .واژه ی تفاوت امری است که می تواند…