صفحه آرشیو

اشتغال

اشتغال

امکان سازگاری قانونمندی جامعه و تاریخ با آزادی انسان(۱)

مقدمه تمام نظریه های علوم اجتماعی در قدم نخست، بر فرضیه های جهانی و زمینه ای راجع به هویت جامعه و انسان و رابطه این دو با همدیگر و در گام بعدی بر مفروضات معرفت شناختی و روش شناختی استوارند. به همین دلیل، آن دسته از اندیشمندان جامعه و…

امکان سازگاری قانونمندی جامعه و تاریخ با آزادی انسان(۲)

ب) معنای قانونمندی جامعه و تاریخ با روشن شدن معنای اصطلاحات اینک به بررسی معنای قانونمندی جامعه و تاریخ پرداخته می شود. درباره قانومندی جامعه و تاریخ، دیدگاه های مختلفی بیان شده است: برخی قانونمندی هر دو را پذیرفته، برخی قانونمندی هر دو…

امکان سازگاری قانونمندی جامعه و تاریخ با آزادی انسان(۳)

د) دلیل مجبور نبودن انسان در برابر قوانین اجتماعی و تاریخی چنانکه روشن شد، نتیجه قانونمندی جامعه و تاریخ، سلب آزادی انسان نیست، دلایل اصلی این امر عبارت اند از: ۱٫ آگاهانه بودن کنش انسانی آگاهی یکی از مهم ترین خصوصیات کنش انسان است که…

امکان سازگاری قانونمندی جامعه و تاریخ با آزادی انسان(۴)

و) شیوه های تأثیر جامعه و تاریخ بر فرد با توجه به اثرگذاری جامعه و تاریخ بر آزادی و رفتار انسان، این پرسش مطرح می شود که جامعه از کدام طریق محدودیت های خود را اعمال می نماید؟ در پاسخ به این پرسش به خوبی از خصلت های جامعه که سبب می شود تا…

فرهنگ کار و اصول کارآفرینی در آموزه های نبوی

چکيده«کارآفريني» که در واقع فرايند تأسيس يک شغل برمبناي يک فکر و يک ايده ي نو است. راهبردي است براي حل مسأله ي اشتغال و ايجاد و خلق عرصه هاي نوين در جهت رشد و پويايي و توليد ثروت در جامعه، که با توجه به اهميت کليدي آن در…

کار، اشتغال و تولید در آیینه نهج البلاغه

کار، اشتغال و توليد داراى سه بعد فلسفى، جامعه شناختى و اقتصادى مى باشد، ترتب بين اين ابعاد منطقى است. از اين رو بعد فلسفى، زيربناى جامعه شناختى و جامعه شناختى آن زيرساز بحث اقتصادى آن به حساب مى آيد. آنگاه که فرهنگ کار و توليد در روابط…