صفحه آرشیو

اصول راهبردی در سیره اقتصادی معصومین علیهم السلام (2)

اصول راهبردی در سیره اقتصادی معصومین علیهم السلام (۱)

اصول راهبردی در سیره اقتصادی معصومین علیهم السلام (۱) مقدمه و طرح مسألهجامعه ی اسلامی در آغاز شکل گیری و پیدایش، در یک فراگرد موفق اجتماعی، بسیاری از رفتار های اقتصادی اسلام را فرا گرفت. اما این فراگیری در مرحله ی نخست، همه ی…

اصول راهبردی در سیره اقتصادی معصومین علیهم السلام (۲)

اصول راهبردی در سیره اقتصادی معصومین علیهم السلام (۲) بخش دوم: مصرفاز آنجا که مصرف فقط تابعی از تولید و توزیع نیست، بلکه از جهتی، تولید و توزیع هم تابع مصرف است، الگوی مصرف در زندگی فردی و اجتماعی تأثیر فراوانی بر دیگر عرصه های…