مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: اصول فقه

قاعده لزوم

قاعده لزوم در آثار پیشینیاننخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلی در قواعدالاحکام و تذکره

ادامه مطلب »

فقه و عرف

پیشگفتار: اهمیت و ضرورت بحثموضوع عرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی، ازمهم ترین مباحث عصر حاضر محسوب می شود. این اهمیت از جهات

ادامه مطلب »

فقه و عقل

تاریخچه قانون، ضرورت جعل و عمل به آن، به تاریخ تشکیل زندگی جمعی بشر برمی گردد و از روزی که انسان، به زندگی اجتماعی گرایید

ادامه مطلب »