اطلاع از غیب برای غیر مسلمان   خلاصه پرسش آیا غیر مسلمانان می‌توانند از علم غیب آگاه شوند؟ پرسش آیا کسانی که مسیحی هستند می‌توانند از غیب آگاه شوند و دارای علم غیب شوند؟ پاسخ اجمالی آگاهی از غیب برای برخی بندگان صالح خداوند؛ مانند پیامبران و اولیای الهی امکان‌پذیر است و آیات بسیاری در […]