صفحه آرشیو

اعراب القرآن

اعراب القرآن

قرآن و علوم زبانی و ادبیات

دستور زبان نگاری خاص قرآن یا با مثال های قرآنی از قرون اولیه آغاز شده است. تقریباً همه دستور نامه های قدیم و جدید و حتی قرهنگ های نحوی معجم اعراب القرآن، آکنده از این شواهد هستند و یکی از قابل توجه ترین آنها مغنی اللبیب ابن هشام است. فرهنگ…