صفحه آرشیو

امامت در آیینه انسان کامل (2)

امامت در آیینه انسان کامل (۲)

امامت در آیینه انسان کامل (۲) تقریر استدلالتا کنون تا حدی با راز آفرینش انسان کامل آشنا شدیم. اینک ضروری است به طور مبسوط به اقامه برهان برای لزوم حضور و وجود انسان کامل بپردازیم.می‌دانیم که هر صاحب کمال، بی‌تردید به کمالات خود…