امام علی صلاه المومن   خلاصه پرسش مقصود از این سخن امام علی(ع): «أنا صلاه المؤمن، أنا حی على الصلاه، أنا حی على الفلاح…» در روایت مفاخره چیست؟ پرسش سؤال بنده در مورد این سخن امام علی(ع) است: «أنا صلاه المؤمن، أنا حی على الصلاه، أنا حی على الفلاح، أنا حی على خیر العمل…»؛ این […]