صفحه آرشیو

امنيت اجتماعي

امنيت اجتماعي

رساله الهیات عرفانی دیونیسیوس آریوپاغی (۱)

عرفان، موضوعی با فهم دشوار است و نمی توان به آسانی برای آن تعریفی ارائه کرد. بی تردید، این فهم دشوار و تعریف گریزی، از ماهیت و محتوای عرفان ناشی می شود که از مبنا با فهم عقلی و قوه ی ناطقه ی انسان ارتباطی ندارد، بلکه به حیطه ی دیگری از…

رساله الهیات عرفانی دیونیسیوس آریوپاغی (۲)

آثار و اندیشه ها (با تأکید بر رساله ی الاهیات عرفانی) گویا آریوپاغی مجعول، آثار بسیاری داشته است که در مواردی وی از آنها نام می برد، لیکن همه ی آثار او باقی نمانده اند. از جمله آثاری که وی از آنها در این رساله یاد می کند، الاهیات نمادین (۱)…

رساله الهیات عرفانی دیونیسیوس آریوپاغی (۳)

شارحان و مترجمان چنانکه اشاره شد، آریوپاغی اصیل اهل یونان، و طبیعی است که زبان وی یونانی بود. همچنین آریوپاغی مجعول که خود را به نام دیونیسیوس آریوپاغی اصیل معرفی کرده است، رساله ها و نامه های خود را به زبان یونانی نگاشت. این آثار، به ویژه…

رساله الهیات عرفانی دیونیسیوس آریوپاغی (۴)

متن رساله ی الاهیات عرفانی آریوپاغی ترجمه ی فارسی ای که اکنون از رساله ی الاهیات عرفانی دیونیسیوس آریوپاغی پیش رو است، بر اساس ترجمه ی انگلیسی از متن اصلی یونانی است که ویراستاران معبد حکمت (۱) در انگلستان آن را ترجمه کرده اند و همراه با…

امنیت فردی ـ اجتماعی و سیاسی ـ نظامی در قرآن کریم

امنیت فردی ـ اجتماعی و سیاسی ـ نظامی در قرآن کریم امنیت از موضوعات بسیار مهمی است که در قرآن و روایات فراوانی به آن اشاره شده و از مقوله های اساسی است که وجود آن درتمام ابعاد زندگی بشری به نحو ملموسی احساس می شود و از دیرباز تاکنون…

جایگاه امنیت اجتماعی در قرآن کریم

جایگاه امنیت اجتماعی در قرآن کریم مقدمه امیرالمؤمنین علی (ع) درحدیثی فرموده اند: «بدترین جا برای سکونت جایی است که ساکنین درآن امنیت نداشته باشند».(فرهنگ معارف و معاریف، ج ۲، ص ۵۲۳) و امام صادق (ع) نیز دراین باره…