صفحه آرشیو

اپوس دئي

اپوس دئي

اپوس دئی در سینما

« اپوس دئی » (1) نام یکی از فرقه های مربوط به مسیحیت است که ریاضت و شکنجه ی بدنی انجام می دهند. این فرقه در گروهی از فیلم ها نیز آمده است که نمونه هایی از آن در ادامه می آید. شخصیت اصلی در فیلم « ویریدیانا » (2) یک…