صفحه آرشیو

اکهارت وکتاب مقدس

اکهارت وکتاب مقدس

از انقطاع تا فنا در اندیشه اکهارت (۱)

اشاره این مقاله دیدگاه مایستر اکهارت را درباره مراحل سیر باطنی انسان به سوی اصل خویش بیان می دارد. به نظر او، نقطه اوج این سیر عبارت است از بازگشت به واحد و یگانه شدن با او. بر اساس سخنان اکهارت، می توان در مجموع سه مرحله…