صفحه آرشیو

ایام فاطمیه در منابع دینی

ایام فاطمیه در منابع دینی

ایام فاطمیه در منابع دینی آیا در منابع دینی از «ایام فاطمیه» یاد شده است؟ و اگر آری، کدامشان؟ فاطمیه اول یا دوم؟ پرسش سلام؛ ایام فاطمیه را که باید حرمت نگاه داشت دقیقاً از چه زمان تا چه زمانی است؟ آیا باید حرمت ده روز قبل یا…