آیا از ایرانیان نیز افرادی در حماسه عاشورا حضور داشتند؟ پرسش آیا از ایرانیان در حماسه عاشورا حضور داشتند؟ چه کسانی از ایرانیان در لشگر حق و چه کسانی در لشگر باطل بودند؟ آیا نام و نشان و زندگی نامه‌ای از ایشان در دسترس است؟ پاسخ اجمالی بنا بر تحقیق و جست‌وجو در برخی کتاب‌های […]

جستاری بر تاریخ مذهب شیعه در ایران در سه چهار دهه ی اخیر، با آغاز نهضت انقلابی مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) مذهب شیعه و جنبش اسلامی مورد توجه جهانیان قرار گرفت و دوباره شیعه در دنیا مطرح شد. اما سابقه ی پیدایش و اوج گیری مذهب شیعه در ایران از سال ۹۰۷ […]