صفحه آرشیو

ایرانیان

آیا از ایرانیان نیز افرادی در حماسه عاشورا حضور داشتند؟

آیا از ایرانیان نیز افرادی در حماسه عاشورا حضور داشتند؟ پرسش آیا از ایرانیان در حماسه عاشورا حضور داشتند؟ چه کسانی از ایرانیان در لشگر حق و چه کسانی در لشگر باطل بودند؟ آیا نام و نشان و زندگی نامه‌ای از ایشان در دسترس است؟ پاسخ اجمالی…

جستاری بر تاریخ مذهب شیعه در ایران

جستاری بر تاریخ مذهب شیعه در ایران در سه چهار دهه ی اخیر، با آغاز نهضت انقلابی مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) مذهب شیعه و جنبش اسلامی مورد توجه جهانیان قرار گرفت و دوباره شیعه در دنیا مطرح شد. اما سابقه ی پیدایش و اوج گیری مذهب شیعه…