مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: برآمدن شیعه و تشیع

برآمدن شیعه و تشیع

برآمدن شیعه و تشیع
مشخصات کتاب:
عنوان : برآمدن شیعه و تشیع (معرفی و تلخیص کتاب)
پدیدآورندگان : کریم خان محمدی(پدیدآور)

عناوین اصلی کتاب شامل:
شناسنامه کتاب؛ پیشگفتار؛ ظهور تشیع؛ ظهور شیعه؛ پاورقی

ادامه مطلب »