صفحه آرشیو

بررسی

بررسی

بررسى و نقد صحیح مسلم

ابراهیم بن عبدالله سعدى و صحیح مسلم چنان که گفته اند، مسلم بن حجّاج نیشابورى، اعتبار رجال راست گو و مورد اطمینان و ثقه ی اهل سنّت را بى دلیل، زیر سؤال مى برد که از این رجال مى توان به «ابراهیم بن عبدالله سعدى» اشاره نمود.…