صفحه آرشیو

بررسی

بررسی

حنفا، حنفیت و رابطه‌ی آن با اسلام

مقدمهدرمورد عقایدآیین حنیف و حنفاء اطلاعات زیادی و موثقی در دست نیست، چون در مکتوبات جاهلیت یا یونانی و... چیزی که ما را در این مورد یاری کند وجود ندارد. بنابراین، آشنایی ما از این دوران متوقف بر تألیفات اسلامی و خصوصا آیات و اخبار قرآنی…