مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: بررسی

سرش روی نقشه افتاد!

آنقدر سرپا بود تا سِرُم به او وصل کردند!شهید محمد ابراهیم همتدر عملیات خیبر چنان فشار روی ایشان بود که برادر صفوی کاملاً در جریانند.

ادامه مطلب »