بزرگترین مصیبت عالم
۲۳ خرداد ۱۳۹۶

نام کتاب: بزرگترین مصیبت عالم
مولف: محمد خادمی
ناشر: آشیانه مهر
چاپ: گلها.اول/۱۳۸۹