صفحه آرشیو

بنت الهدی

مستصبرین: بنت الهدی رفیق الموسوی

بنت الهدی رفیق الموسوی یکی از مستبصرین معاصر زن در جهان اسلام بنت الهدی رفیق الموسوی است که در سال ۱۹۷۲٫م در اردن متولد و در خانواده‌ای سنی مذهب بزرگ شد. (موسوعه، ۱۴۲۸: ۴/۹۲-۹۳) - شخصیت علمی در ۱۳ سالگی، قرآن کریم را حفظ نمود و سال‌های…