مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: بهشت

تصویری از بهشت

بهشت، اقامتگاه ابدی مؤمنان و صالحان رستگار در جهان آخرت. مؤمنان و صالحان رستگار یا به طور کلی بهشتیان کسانی هستند که به تصریح قرآن

ادامه مطلب »