صفحه آرشیو

بیست و هشتم جمادی الثانی

بیست و هشتم جمادی الثانی

بیست و هشتم جمادی الثانی ۱٫ وفات ابوالقاسم شاطبی، معروف به امام القُرّاء عالم و قاری مشهور قرآن کریم ۲٫ درگذشت میرزا محمّد بن سلیمان تنکابنی، عالم و ادیب ایرانی http://shiastudies.com بیست و هشتم جمادی الثانی