صفحه آرشیو

بیشتر بودن پاداش شخص پاکدامن از شهید

بیشتر بودن پاداش شخص پاکدامن از شهید

بیشتر بودن پاداش شخص پاکدامن از شهید خلاصه پرسش آیا پاداش فرد پاکدامنی که با وجود توانایی انجام گناه از ارتکاب آن خودداری می‌کند از پاداش شهید بیشتر است؟ پرسش ثواب شهید بیشتر است یا کسی که قدرت گناه دارد و…