صفحه آرشیو

تئوري تحول

تئوري تحول

قرآن و تئوری تحول (۱)

پیشینه تئوری های ثبات و تحوّل انواعاز نخستین مسائلی که از دیرباز توجّه همگان را به خود معطوف نمود، پرسش درباره چگونگی آفرینش انسان بود: آیا انسان با تغییر و تحوّل به این صورت رسیده یا از ابتدای خلقت، صورت کنونی را داشته است؟ در کتب آسمانی…