مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: تئوري تحول

قرآن و تئوری تحول (۱)

پیشینه تئوری های ثبات و تحوّل انواعاز نخستین مسائلی که از دیرباز توجّه همگان را به خود معطوف نمود، پرسش درباره چگونگی آفرینش انسان بود:

ادامه مطلب »