صفحه آرشیو

تبعیض

تبعیض

تبعیض بین فرزندان

شما خودتان را جاي نوجوانتان بگذاريد.آيا از تبعيض خوشتان نمي آيد؟ آيا اگر دوستي يا فاميلي يا آشنايي نسبت به شما تبعيض روا دارد، ناراحت نخواهيد شد؟ پس شما که خودتان بالغ هستيد و صاحب فرزند و از تبعيض آزرده مي شويد، چطور انتظار داريد که…

تبعیض بین فرزندان

شما خودتان را جاي نوجوانتان بگذاريد.آيا از تبعيض خوشتان نمي آيد؟ آيا اگر دوستي يا فاميلي يا آشنايي نسبت به شما تبعيض روا دارد، ناراحت نخواهيد شد؟ پس شما که خودتان بالغ هستيد و صاحب فرزند و از تبعيض آزرده مي شويد، چطور انتظار داريد که…