صفحه آرشیو

تبعیض

تبعیض

فرق تبعیض و تفاوت چیست؟

فرق تبعیض و تفاوت چیست؟ پرسش فرق تبعیض و تفاوت چیست؟ قرآن کریم و احادیث در این باره چه می‌فرمایند؟ پاسخ اجمالی فرق تبعیض با تفاوت آن است که در تبعیض، چند موجود قرار دارند که همه شایستگی و حق یکسان دارند، اما به یکی داده می‌شود و به…

تبعیض بین فرزندان

شما خودتان را جاي نوجوانتان بگذاريد.آيا از تبعيض خوشتان نمي آيد؟ آيا اگر دوستي يا فاميلي يا آشنايي نسبت به شما تبعيض روا دارد، ناراحت نخواهيد شد؟ پس شما که خودتان بالغ هستيد و صاحب فرزند و از تبعيض آزرده مي شويد، چطور انتظار داريد که…

تبعیض بین فرزندان

شما خودتان را جاي نوجوانتان بگذاريد.آيا از تبعيض خوشتان نمي آيد؟ آيا اگر دوستي يا فاميلي يا آشنايي نسبت به شما تبعيض روا دارد، ناراحت نخواهيد شد؟ پس شما که خودتان بالغ هستيد و صاحب فرزند و از تبعيض آزرده مي شويد، چطور انتظار داريد که…