صفحه آرشیو

تبلیغ

تبلیغ

روشهای تبلیغی پیامبر اعظم (ص) از دیدگاه قرآن

روش های تبلیغی پیامبر(ص)تبلیغ در زبان فارسی با دعوت، معرفی، تبیین و... مترادف است و در قرآن برای تبلیغ از کلماتی چون: قول، تعلیم، بیان، ذکر، دعوت، نبأ، انذار، تبشیر، ابلاغ، موعظه، نصیحت و... استفاده شده است.پیش از تبیین روشهای تبلیغی پیامبر…