صفحه آرشیو

تحولات عراق

بررسی برنامه ای موسوم به آیلپ در ستاد اربعین

بررسی برنامه ای موسوم به آیلپ در ستاد اربعین در جلسه ای در مجمع جهانی شیعه شنایی با میهمانانی از خارج کشور برای تحولات عراق طرح ویژه آمریکا بررسی شد : برنامه ای موسوم به آیلپ (IYLEP- Iraqi Young Leaders Exchange Program) که برنامه…