صفحه آرشیو

تدبر

تدبر

نیازمندی مردم به معصومید برای فهم قرآن

توانمندی معصوم بر استنطاق قرآنقرآن مانند انسان بسیار خردمندی است که اسرار گونه گونی را در درون دارد و آن ها را تنها برای خواصی از یاران رازدارش آشکار می کند و با مردم تنها درباره ی بعضی از مسائل سودبخش به حال آنان سخن می گوید و مردم نیز به…