مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: تدوین

تدوین تصوف

نوآوری و تحول آفرینیاز همان روزگار که امیری ترسا(۱۶۵) در رمله ی شام خانقاه بنا نمود، صوفیان از کوه گزینی و غارنشینی برای زندگی دل

ادامه مطلب »