صفحه آرشیو

تدوین

تدوین

تدوین تصوف

نوآوری و تحول آفرینیاز همان روزگار که امیری ترسا(۱۶۵) در رمله ی شام خانقاه بنا نمود، صوفیان از کوه گزینی و غارنشینی برای زندگی دل بریده به اجتماعات بشری روی می آورند. جنبش علمی جنید بغدادی که نتیجه اش چند اثر صوفیانه منطبق کننده تصوف با…