صفحه آرشیو

ترس از مرگ

تنها کاری که می‌‌توانیم پس از مرگ انجام دهیم چیست؟

📜پاسخ ⚡️هر یک از نفوس بشرى در اثر علاقه تدبیرى که به بدن عنصرى خود دارند، با انجام اعمال و افعال اختیارى خود می‌توانند راه سعادت یا شقاوت را بپیمایند ، آن‌گاه در آستانه مرگ قرار می‌گیرند و پس از مرگ، عمل انسان قطع می‌شود دیگر…