صفحه آرشیو

تصوف و تشیع

تصوف و تشیع

گرایش تصوف به تشیع در ایران

تصوف و تلاقی آن با تشیع در ایراندر فاصله قرن پنجم تا قرن نهم هجری ایران در معرض یورشهای پی در پی بیگانگان قرار داشت. هجوم سلجوقیان در قرن پنجم، غزان بلخ در قرن ششم، مغولان در سده هفتم و تیمور در پایان سده هشتم و آغاز قرن نهم کشور ایران را…