مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: تصوف و دیگر فرق

تصوف و تشیع

تشیع مصدر باب تفعل از «شیع» و شیعه، دارای لغوی و اصطلاحاتی است «تشیع فی الشیء» در هوای چیزی مستهلک شد و «تشیعه الشیب» پیری

ادامه مطلب »