تصویر امامان شیعه در دایره المعارف اسلام     تصویر امامان شیعه در دایره المعارف اسلام ” ترجمه و نقد ” مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور : تصویر امامان شیعه در دایره المعارف اسلام ” ترجمه و نقد “/ زیر نظر محمود تقی زاده داوری. مشخصات نشر : قم: انتشارات شیعه شناسی ، ۱۳۸۵٫ […]