صفحه آرشیو

تعظیم و سجده بر حرم امامان علیهم السلام

تعظیم و سجده بر حرم امامان علیهم السلام

تعظیم و سجده بر حرم امامان علیهم السلام آیا تعظیم کردن درمقابل حرم امامان شرک نیست اینکه ما به غیر خدا تعظیم میکنم شرک نیست؟ تعظیم در مقابل حرم امامان شیعه به جهت احترام به آن بزرگواران و از مصادیق تعظیم و بزرگداشت شعائر الهی است و از…