صفحه آرشیو

تفسير اجتماعي

تفسير اجتماعي

نمونه هایی از تفسیر اجتماعی قرآن

از جمله گرایش تفسیری، تفسیر « اجتماعی » است که حاصل رویکرد مفسران دوران جدید است. آنها اهتمام خود را برای حل مسائل اجتماعی، پرداختن به تفسیر آیات می دانند. این دسته از مفسران به سبک و روش نوینی به تفسیر رو کرده، معتقدند که در…