صفحه آرشیو

تفسیر اجتهادی

تفسیر اجتهادی

نظریه تفسیر اجتهادی امامیه (۱)

درآمدمقصود از نظریه ی تفسیری امامیه، مؤلفه های بنیادی دانش تفسیر در مذهب امامیه است. توجه به این مؤلفه ها، نقش اساسی در تصور مفهوم تفسیر، نزد مفسران امامیه دارد، صحت هر تفسیری تابع اعتبار همین مؤلفه ها و رعایت آنها هنگام تفسیر از سوی مفسّر…

نظریه تفسیر اجتهادی امامیه (۲)

شیخ طوسی (ت ۴۶۰ق)تفسیر التبیان الجامع لعلوم القرآن شیخ طوسی ( ۳۸۵- ۴۶۰ق) نخستین تفسیر جامع امامیه است. (۱) تا پیش از شیخ طوسی، به جهت غلبه ی رویکرد مأثور در تفسیر امامیه و فقدان تفسیری جامع و اجتهادی، مباحث نظری تفسیر چندان مورد توجه مفسران…