مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: تفسیر جمله أئمة یهدون بأمرنا

تفسیر جمله أئمة یهدون بأمرنا

تفسیر جمله أئمه یهدون بأمرنا

تفسیر جمله أئمه یهدون بأمرنا

جملۀ «أئِمٌهً یَهدُونَ بِأمرِنَا» را توضیح دهید؛ رابطۀ آن با مسئلۀ امامت چیست؟
پرسش
لطفاً دربارۀ جملۀ «أئمٌهً یَهدُونَ بِأمرِنَا» که در آیات ۲۴ سورۀ سجده و ۷۳ سورۀ انبیاء آمده است، توضیح دهید و ارتباط آن را با مسئلۀ امامت بیان کنید.
پاسخ اجمالی
این جمله، دو بار در قرآن کریم آمده و به معنای «پیشوایانی که به فرمان ما (مردم را) هدایت می کردند»، است. امام رضا(ع) در ذیل آیاتی از جمله آیۀ شریفۀ «أئمٌهً یَهدُونَ بِأمرِنَا»، می فرماید: خداوند متعال، وقتی حضرت ابراهیم(ع) را، پس از مقام نبوّت به مقام امامت رفعت بخشید، این رتبۀ والا پس از وی، نسل به نسل در ذریّۀ ایشان تا زمان پیامبر اسلام(ص) ادامه یافت و پیامبر(ص) نیز طبق دستور خداوند این مقام با عظمت را به امام علی(ع) و فرزندان آن حضرت اختصاص داد.

ادامه مطلب »