تقویم شیعه شانزدهم محرم ۱٫ تدوین تاریخ اسلامی در عهد خلیفه ‏ی دوم [۱۶ ق] ۲٫ تولّد رضاقلی خان هدایت، رئیس مدرسه‏ ی دارالفنون در عهد ناصرالدّین‏ شاه [۱۲۱۵ ق] ۳٫ شکست امیر عبدالقادر الجزایری در برابر استعمارگران فرانسوی [۱۲۶۰ ق] ۴٫ درگذشت حاج سید مهدی خوانساری عالم مسلمان [۱۳۹۱ ق]     http://shiastudies.com تقویم […]