صفحه آرشیو

تمام اعصار

تمام اعصار

دین در ایران اشکانی و چین

وضع آیین زرتشتی در زمان پارتیان و ارتباط آن با مهرپرستی و دیگر آیین های ایرانی و سیاست دینی و اعتقادات فرمانروایان پارتی دانسته نیست.(۱) بعضی سکه ها نمودار آن است که برخی از فرمانروایان پارتی از حمایت پدیده های یونانی دست شستند و بر دین…

حکومت طاهریان

مقدمه:« وقتی آخرین مقاومت های مسلحانه ضد خلیفه ، در شورش های بابک و مازیاز سرکوب شد، ایران که یک دوران دویست ساله مقاومت را بدون وقفه و تقریباً بدون نتیجه گذارنده بود ، در وضعی بود که نظارت مستقیم بغداد بر آن تقریبا غیر ممکن بود.*…

جنبش‌های ایرانیان در عصر اول خلافت عباسی

مقدمهخلافت عباسیان از سال ۱۳۲ تا ۶۵۶ ق، بر بخش وسیعی از جهان اسلام سیطره داشت. بر اساس تقسیم‌بندی مورخان دوران اول، خلافت عباسی (۱۳۲ - ۲۳۲ ق / ۷۵۰- ۸۴۷ م) با خلافت سفاح آغاز شد و با خلافت واثق پایان یافت. این دوران عصر طلایی خلافت…

حکومت غزنویان

مقدمهابتدای امر غزنویان« غزنویان منسوبند به غزنه یا غزنی یا غزنین ازشهرهای افغانستان حالیه در دامنۀ سلسلۀ کوههای سلیمان که مرکز اولی و پایتخت ایشان بوده و اهمیت و اعتبار آن خاندان از شهر مزبور شده.نخستین کس از این امرا که در حقیقت…

حکومت ایلخانان

مقدمه« چنگیز که در بازگشت به مغولستان در بستر جان سپرد(۶۲۴) طی این لشکرکشی که پسرانش جوجی، توشی و تولی هم با او همراه بودند،* دنیای اسلام را با محنت و فاجعه یی مواجه ساخت که حاصل آن کشتار عام و ویرانی و پریشانی بی سابقه بود. فاجعه یی…

حکومت تیموریان

« مقارن انحطاط و انقراض ایلخانان و ملوک طوایفِ بازمانده از آن، امواج یک سلسله مهاجمات تازه، از ماوراءالنهر و ترکستان با موکل خونریز تیمور به سوی ایران در حرکت آمد،* تمام خراسان و جبال و فارس و قسمتی از نواحی مجاور را در سیل خون فروشست…

شاه اسماعیل اول

کودکی تا رسیدن به پادشاهیاسماعیل، ملقب به ابوالمظفر بهادرخان حسینی، و معروف به شاه اسماعیل یکم مؤسس سلسله صفوی ، پسر سلطان حیدر بن سلطان جنید بن صدرالدین ابراهیم بن سلطان خواجه علی است .جدش جنید با اوزون حسن ، پادشاه دیاربکر معاصر بودن ، وی…

حکومت خوارزمشاهیان

مقدمه« خوارزمشاهیان، فرزند انوشتکین غرجه هستند. اولین ایشان یعنی قطب الدین محمد در تاریخ سال ۴۹۰ بر دست امیر حبشی بن التونتاق حکمران خراسان به سمت خوازمشاهی معین شد و این مقام از تاریخ به بعد در خاندان قطب الدین محمدبن اوشتکین موروثی…

شاه تهماسب

جانشینی شاه تهماسب و درگیریهای داخلی قزلباشانشاه اسماعیل صاحب چهار فرزند به نامهای تهماسب ، القاص میرزا ، سام میرزا ، یهرام میرزا .بود. شاه طهماسب یکمتهماسب فرزند ارشد شاه اسماعیل بود که در روز چهارشنبه۲۶ ذی‌الحجه الحرام سال ۹۱۹ ﻫ ﻖ…

شاه محمد خدابنده

سلطان محمد خدابندهمحمد خدابنده فرزند ارشد شاه تهماسب ، د ر اوایل سلطنت پدرش ولیعهد بود اما بعد به خاطر ضعف بینایی و شجاعت های برادرانش اسماعیل دوم ، حیدر میرزا- جایگاهش را از دست داد . وی در زمان سلطنت اسماعیل دوم، از ترس جانش به شیراز…