صفحه آرشیو

توسل به مردگان در قرآن

توسل به مردگان در قرآن

توسل به مردگان در قرآن آیا آیه‌ای در قرآن کریم در باره جواز توسل به مردگان وجود دارد؟ توضیح سؤال: در مبحث توسل در فهرست پرسش های شیعه متوسل شدن برادران یوسف به حضرت یعقوب و توسل به شخص پیامبر اسلام هر دو مورد به استناد قرآن در زمانی…