صفحه آرشیو

تکفيری ها

تکفیری ها

تکفیری ها پرسش تکفیری ها چه کسانی هستند ؟ پاسخ در حال حاضر یکی از عوامل مهم فتنه گری در منطقه جریان سلفی تکفیری است که در لباس دفاع از سنت، عملا در مسیر منافع غربیان گام برمی دارد. در حضور این افراد در محافل و جوامع و…