صفحه آرشیو

جايگاه قرآن

جايگاه قرآن

جایگاه قرآن در اسلام

کتاب مقدس اسلام در زبان عربی با نام های بسیاری خوانده می شود که مشهورترین آن ها قرآن است و همه ی مسلمانان بدون توجه به این که متعلق به چه مکتبی اند، به عنوان عین وحی به آن اعتقاد دارند. کلام خداوند را فرشته ی مقرب وحی، یعنی جبرئیل به شکل…