صفحه آرشیو

حسین الموید کیست

حسین الموید کیست

حسین الموید کیست وهابیون میگویند حسین الموید مجتهد شیعی بوده و سنی شده.آیا حقیقت داره؟ چندی است شبکه وهابی "نور" با اجرای پروژه ای تبلیغاتی مدعی شده که یکی از مراجع بزرگ شیعیان عراق، به مذهب اهل سنت گرویده است! این شبکه وهابی در قالب…