صفحه آرشیو

حضرت عیسی در انجیل

حضرت عیسی در انجیل

بررسی نسبتهای ناروا به حضرت عیسی در انجیل یوحنّا

اناجیل: انجیل نام کتاب مقدس مسیحیان است که چهار کتاب است: انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا و انجیل یوحنا. به این چهار کتاب اناجیل گفته می شود .انجیل متی، مرقس و لوقا هر کدام شرح مختصری از زندگانی، تعلیمات و وفات و قیام مسیح…