صفحه آرشیو

حقوق خانواده

حقوق خانواده

بررسى فقهى – حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق

وضعيت زن و مرد نسبت به طلاق در قوانين موضوعه ايران طبق قوانين موضوعه و معمول فعلى على الاصول اختيار طلاق در دست مرد است، يعنى مرد هر وقت بخواهد مى تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنمايد يعنى ملزم نيست جهت خاصى را براى تصميم خود نسبت به…

ماهیت حقوقى طلاق خلع

تعريف خلع خلع اسم مصدر از خلع به معناى کندن و بيرون آوردن و جدا کردن گرفته شده است و به جهت آنکه در قرآن کريم هر يک از زوجين مادام که رابطه زوجيت برقرار است، لباس ديگرى قلمداد شده اند (1) ،جدايى آنها از يکديگر گويى به منزله در آوردن…