صفحه آرشیو

خاندان اشعری

خاندان اشعری

خاندان اشعری و گسترش تشیع درایران

اشعريان و امامان معصوم اشعريان ، روابط عميقي با پيشوايان معصوم ( ع ) داشتند که تا غيبت امام دوازدهم ( عج ) ادامه داشت و در هيچ دوره اي قطع نشد . آگاهي ازميزان و کيفيت روابط ايشان با امامان معصوم ( ع ) و شناخت منزلت و جايگاه…