صفحه آرشیو

خصائل علی «علیه السلام» در آئینه غدیر

خصائل علی «علیه السلام» در آئینه غدیر

خصائل علی «علیه السلام» در آئینه غدیر مقدمه:از آغاز وقتی که خداوند تبارک و تعالی روح را در بدن آدمی دمید. او را بر پایه فکر و تعقل قرار داد، به طوری که انسان با دقت به اطراف خود می تواند از رویدادها درس بگیرد و حتی با آن ها…