صفحه آرشیو

رابطه ی رجعت و معاد

رابطه ی رجعت و معاد

رابطه ی رجعت و معاد الف. شباهت های رجعت با معاددر یک بررسی تحقیقی می توان رابطه معاد و رجعت را در لفظ (زنده شدن مردگان) مطرح و مورد تحلیل قرار داد. معاد جسمانی، یعنی جمع آوری اجزای پراکنده بدن و تشکیل صورت پیشین انسانی و آن گاه…