صفحه آرشیو

روابط

روابط

مرزها و اصول روابط خانواده در قرآن کریم

مرزها و اصول روابط خانواده در قرآن كريم در قرآن كريم آياتي وجود دارد كه دلالت مي كند بر اينكه مساله همسر و رابطه جنسي در متن خلقت انسان ملحوظ است. البته قبول اين مطلب نياز به تعبد ندارد و تامل در آفرينش انسان نشان مي دهد كه افراد اين نوع…

روابط درون خانواده

الف)وظايف برادرها و خواهرها نسبت به همديگربدون شک نحوه ي رابطه ي پدرومادر و نقش و رسالت و منزلت هر يک در کانون خانواده، تأثير قابل توجهي در پديد آوردن نگرش هاي مختلف در اذهان برادرها و خواهرها نسبت به يکديگر مي تواند داشته باشد.آن گاه که…

زمینه ها و روش های تفاهم در زندگی مشترک

تفاهم، محور زندگيتفاهم عبارت است از: همديگر را فهميدن و علت رفتارهاي همديگر را درک کردن و به ديگري در سليقه ها و باورها و رفتارهاي شخصي اش حق دادن. در زندگي براي رسيدن به تفاهم بايد عوامل و شرايطي مهيا باشد که قبل از ازدواج، زن و مرد با…

زمینه ها و روش های تفاهم در زندگی مشترک

تفاهم، محور زندگيتفاهم عبارت است از: همديگر را فهميدن و علت رفتارهاي همديگر را درک کردن و به ديگري در سليقه ها و باورها و رفتارهاي شخصي اش حق دادن. در زندگي براي رسيدن به تفاهم بايد عوامل و شرايطي مهيا باشد که قبل از ازدواج، زن و مرد با…

روابط اجتماعی

ارتباطات اعضاي خانواده با خارج از خانه، امري اجتناب ناپذير است و ضرورت دارد در چارچوب شرع و احکام اسلامي انجام پذيرد که در پنج بخش بيان مي شود. 1- رفت و آمدچنان که در درس هاي پيش ياد کرديم، بيرون رفتن منزل از بايد با اجازه ي شوهر باشد،…

روابط اجتماعی

ارتباطات اعضاي خانواده با خارج از خانه، امري اجتناب ناپذير است و ضرورت دارد در چارچوب شرع و احکام اسلامي انجام پذيرد که در پنج بخش بيان مي شود. 1- رفت و آمدچنان که در درس هاي پيش ياد کرديم، بيرون رفتن منزل از بايد با اجازه ي شوهر باشد،…

عدم سختگیری در خانه

يکي از شرايط موفقيت در اداره ي خانه، خاصه براي مرد، عدم سخت گيري است. بهانه گيريسخت گيري در خانه مصاديق مختلفي دارد. از جمله مصاديق آن بهانه گيري در محيط خانه است. گاهي انسان در جامعه يا در محيط خانه دنبال بهانه مي گردد. از اين عمل جز…

عدم سختگیری در خانه

يکي از شرايط موفقيت در اداره ي خانه، خاصه براي مرد، عدم سخت گيري است. بهانه گيريسخت گيري در خانه مصاديق مختلفي دارد. از جمله مصاديق آن بهانه گيري در محيط خانه است. گاهي انسان در جامعه يا در محيط خانه دنبال بهانه مي گردد. از اين عمل جز…

ارتباط سالم، خانواده سالم

آغاز زندگي زناشويي، به رغم وجود جاذبه‌هاي عاطفي و جنسي‌اش، با آغاز تدريجي اختلاف در زمينه‌هاي مختلف همراه است، زمينه‌هايي همچون: طرز تلقي و انديشه‌ها، اختلاف سلايق و انتظارات، فرهنگ‌هاي‌ رفتاري متفاوت و…

ارتباط سالم، خانواده سالم

آغاز زندگي زناشويي، به رغم وجود جاذبه‌هاي عاطفي و جنسي‌اش، با آغاز تدريجي اختلاف در زمينه‌هاي مختلف همراه است، زمينه‌هايي همچون: طرز تلقي و انديشه‌ها، اختلاف سلايق و انتظارات، فرهنگ‌هاي‌ رفتاري متفاوت و…