مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: روش شناسی

عثمانیه و اصحاب حدیث (۲)

عثمانیه و اصحاب حدیث قرون نخستین تا ظهور احمد بن‌حنبل با تأکید بر سیر اعلام النبلاء ذهبىعمَر بن‌راشد و هشام بن‌حسّان درباره صحابه می‌گفتند: «ابوبکر،

ادامه مطلب »