صفحه آرشیو

ریاضت شرعی و غیر شرعی

ریاضت شرعی و غیر شرعی

ریاضت شرعی و غیر شرعی چه تفاوتی میان ریاضت شرعی و غیر شرعی هست؟ در این باره دانستن مطالب زیر شایان توجه است: الف)ریاضت در لغت عرب به معنی تمرین و ممارست است و مرتاض یعنی اهل ریاضت؛ یعنی رضایت کش. ریاضیّات را هم ریاضیّات گفته اند از…